Make your own free website on Tripod.com

Corrado

corrado_fคอร์ราโด เป็นคำทับศัพท์จากภาษาสเปน มึความหมายถึงการวิ่ง
หรือการเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเดิมที่โฟลคตั้งใจจะ;ะใช;้สำ หรับรุ่น คอร์ราโดคือไต้ฝุ่น Taifun (Typhoon)
ซึ่งหมายถึงลมพายุหมุน แต่ไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้เพราะ General Motors ได้ขึ้นทะเบียนการค้า Typhoon
เป็นชื่อรถปิคอัพในอเมริกา เอาไว้ก่อนหน้าแล้ว