Make your own free website on Tripod.com

Polo

Poloโปโล ที่มาของชื่อรุ่นรถขนาด Sub Compact คันนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันคอเป็นเอ็นและหน้าดำหน้าแดง ในระหว่างบรรดาฝรั่ง "ผู้สู่รู้" , "ผู้รู้ดีมาก" และ "ผู้รู้ดีเป็นเลิศ" ในเรื่องของรถโฟล์ค บน News Group ในอินเตอร์เนต จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครสรุปได้ หากมีความคืบหน้าในการฟาดปากกันประการใด