Make your own free website on Tripod.com

โปรดสังเกตุ โทรศัพท์มือถือของคุณอนุรัตน์ เวลาใช้งาน สามารถยิงพลุ ใส่หัว น้องปิ๊น ที่กำลังยืนโม้ อยู่ข้างหลังได้ด้วย