Make your own free website on Tripod.com


คุณม้า กำลังปล่อยใจให้ล่องลอยอยู่คนเดียวเงียบๆ ในภวังค์ ฝรั่งเขาเรียกอาการนี้ว่า Enjoy Solitude ซึ่งมักจะเป็นเวลารถเสียแล้วไม่รู้จะซ่อมอย่างไรดี